top of page

מיסוי מקרקעין

עסקאות במיסוי מקרקעין יכולות להיות ריווחיות וכידוע, על רווחים משלמים מס.

יחד עם זאת ישנם מקרים רבים בהם ניתן להפחית משמעותית את נטל המס, מאחר ובמקרקעין לרוב מדובר על סכומים גבוהים ומשמעותיים, גם המיסוי מהווה חלק ניכר מעסקאות רבות ולפעמים אך מהוות פרמטר עיקרי בשיקולים אותם שוקלים הצדדים בעסקה.

אם מכרת במהלך השנים האחרונות ביצעתם פעולה כלשהי מהפעולות הבאות, יתכן וניתן להפחית את נטל המס בעסקה:

אם מכרת דירת מגורים ושילמת מס שבח כחלק מהעסקה?

1

אם רכשת קרקע לבניה למגורים?

2

אם ירשת נכס מקרקעין וזה נמכר כחלק מהליך חלוקת הירושה?

3

אם התגרשת וכחלק מההליך נמכרו נכסי נדלן משותפים?

4

בואו לבחון 

האם ניתן לייעל ולהפחית את נטל המס

בואו לבחון האם ניתן לייעל ולהפחית את נטל המס

bottom of page