top of page

שירותי המשרד

לפניכם רשימת השירותים הניתנים במשרדינו כולל הסבר מפורט.

חברות בע"מ

חברה בערבון מוגבל הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, כחלק ממערך ניהול הכספים בחברה, עליה להגיש דוחות מבוקרים בידי רואה חשבון לרשות המיסים בישראל, כמו כן ישנם גופים שונים נוספים אשר נוהגים לבחון את החברה על ידי דוחותיה הכספיים כגון: בנקים ונותני אשראי, שותפים עסקיים,  מכרזים וכיוצ"ב.

כחלק ממערך הכספים של חברה, חלה עליה חובה לנהל מערכת הנהלת חשבונות כפולה וכן לעמוד בהוראות ניהול ספרים של רשות המיסים בהתאם לאופי פעילותה. משרדנו מעניק מעטפת שלמה של שירותים לחברות הכוללים:

 • ביקורת דוחות כספיים ודוחות שנתיים לחברות בע"מ 

 • הנהלת חשבונות וחשבות שכר

 • חשבות וניהול מערך כספים

 • תוכניות עסקיות, ליווי פיננסי וגיוסי כספים ואשראי

 • הקמת חברות בליווי עו"ד ופתיחת תיקים ברשויות

עוסקים מורשים (יחידים ושותפויות) ועוסקים פטורים

עוסק הינו הגדרה הנובעת מחוק מס ערך מוסף (מע"מ), ההבדלים בין עוסק מושרה ועוסק פטור, שלא כמו שנהוג לחשוב, הם בפטור מגביית מע"מ מלקוחות ובמקביל איסור על קיזוז תשומות מע"מ (מכאן נובע השם עוסק פטור) וכן בהקלות מסוימות החלות על עוסק פטור בניהול ספרי העסק, כחלק מהוראות ניהול ספר העסק.
משרדנו מעניק מעטפת שירותים לעוסקים הכוללים:

 • דוחות שנתיים לרשות המיסים 

 • הנהלת חשבונות וחשבות שכר

 • תוכניות עסקיות, ליווי פיננסי וגיוסי אשראי

 • פתיחת תיקים ברשויות 

שכירים בכירים ותושבי ישראל החייבים בהגשת דוחות

רשות המיסים בישראל מחייבת הגשת דוחות את כלל הציבור למעט אלו הפטורים, כחלק מחובת ההגשה של דוח לרשות המיסים, חלק ניכר מהציבור מחויב להגיש דוחות גם אם מעולם לא פתח עסק וגם אם מעולם לא הייתה לו אינטראקציה כלשהי עם רשות המיסים, אותם מחויבי הגשת דוחות הם למשל (נכון לדוחות לשנת 2020):

 • שכירים אשר שכרם גבוה מ-649,000 ₪ 

 • בעלי הכנסות משכירות העולות על 337,000 ₪ 

 • הכנסות ממכירת ני"ע העולות על 2,522,000 ₪ 

 • הכנסות מריבית ודמי ניכיון העולות על 643,000 ₪ 

 • מי שפרס פיצויי פיטורין ושבח מקרקעין

 • בעלי הכנסות מאנרגיה מתחדשת העולות על 100,491 ₪ 

 • הכנסות מחוץ לישראל בנסיבות מסוימות

 • מי שהחזיק נכסים מחוץ לישראל בשווי העולה על 1,872,000 ₪

 • ועוד.....

חברות
עסקים מורשים
bottom of page